Opravy čalúneného nábytku

Čalúnnictvo > Opravy čalúneného nábytku

Opravy čalúneného nábytku Čalúnený nábytok je spotrebný tovar každodenného používania. Slúži na sedenie, ležanie a príležitostné spanie, alebo na iné účely. Používa sa ako nábytok alebo solitéry v interiéri (v budovách, v dopravných prostriedkoch) aj v exteriéri (záhrady, pláže). Počas jeho používania naň pôsobia rôzne vplyvy okolitého prostredia (vysoká, alebo nízka teplota, žiarenie) a vplyvy užívateľa (znečistenie, namáhanie, ...). Tým pádom na ňom vznikajú rôzne defekty, škody, ktoré môžeme odstrániť a tým zachovať úžitkovú hodnotu výrobku, alebo výrobok znehodnotia, čím sa stávajú použitia neschopné. Opravy čalúneného nábytku sa zameriavajú na opravy kostry, čalúnených častí ako aj poťahovej textílie. Pre potrobnejšie štúdium odporúčam učebnice pre VŠ a SŠ Čalúnenie nábytku I, II, III.

Čalúnený nábytok a jeho najčastejšie defekty

V tomto stručnom príspevku poukážem na najčastejšie defekty na čalúnenom nábytku, resp. čalúnení a ako ich odstrániť.

Vplyvy okolitého prostredia na poškodenia čalúneného nábytku

Charakteristickým vplyvom prostredia na čalúnený nábytok je striedanie teplôt. Pokiaľ sú rozdiely nevýrazné, tj. približne do 30 °C absolútnej hodnoty, na čalúnení sa výrazne neprejavujú defekty, ale klesá životnosť čalúnenia. Ak sú výrazné, napr. tepelné výkyvy medzi dennou a nočnou teplotou (cez deň okolo 40 °C, v noci okolo -10 °C, tj. absolútna hodnota je 50 °C), životnosť čalúnenia výrazne klesá a na poťahových materiáloch sa môžu vyskytovať defekty vo forme prasklín, trhlín (koženka, ekokoža – pozri Obr. 1).

Druhým výrazným vplyvom je UV alebo IČ žiarenie, ktoré sa vyskytuje aj v dennom svetle. Defekty na čalúnení sa prejavujú farebnou zmenou poťahových materiálov (textílií, usní, koženiek a ekokoží – Obr. 2)

Obr. 2: Vplyv žiarenia na tvorbu defektov čalúneného nábytku potiahnutého textíliou

Ďalším výrazným vplyvom je prašnosť prostredia. Častice prachu sa dostávajú do vnútra čalúnenia cez poťahové materiály (tkaniny, pleteniny) a pri dynamickom namáhaní výplňových materiálov (PUR peny, rúna, netkané textílie nízkej hmotnosti, tzv. „pavučinky“) dochádza k ich narušovaniu ako aj opotrebovávaniu – brúseniu poťahových textílií z vnútra. Samozrejme tým sa znižuje aj ich životnosť.

V neposlednom rade na čalúnenie pôsobí aj zmena vlhkosti v prostredí. Pokiaľ je dlhodobo zvýšená môže dôjsť k rozrušeniu lepených spojov alebo až k hnilobnému procesu a rozkladu výplňových prírodných i syntetických materiálov. Ak je vlhkosť trvale nízka, niektoré syntetické výplňové materiály majú sklon ku zníženiu elastickosti.

Ak na čalúnený nábytok spolupôsobí vlhkosť a teplo, pričom nepôsobí denné ani slnečné svetlo na čalúnenie, potom je pravdepodobné, že na výplňové PUR peny bude nepriaznivo ovplyvňovať výskyt roztočov, plesní a húb. Tým vzniká deštrukcia rozkladom mikroorganizmami (Obr.3).

Obr. 3: Vplyv vlhkosti a tepla na tvorbu defektov PUR pien čalúneného nábytku

Vplyvy užívateľa na poškodenia čalúneného nábytku

V tejto kapitole sa budem zaoberať najčastejšími vplyvmi a defektmi, ktorými pôsobí užívateľ (nie výrobca) na čalúnený nábytok a čalúnenie.

Užívateľ si vyberie čalúnený nábytok nedemontovateľný s čalúnením pripevneným ku kostre, alebo demontovateľný s voľným čalúnením, resp. s očalúnenými dielcami.

Prvým vplyvom užívateľa na čalúnený nábytok ako aj čalúnenie je, kde bude nábytok umiestnený, teda v akom prostredí a s akou mikroklímou (vlhké, teplé, suché, chladné, prašné, ...). Toto prostredie pôsobí na výrobok a čalúnenie tak, ako je popísané v predchádzajúcej kapitole s rovnakými defektmi (deštrukcia rozkladom, farebnými zmenami, znížením odolnosti voči „brúseniu“ poťahových a výplňových materiálov zo stredu čalúnenia, atď.) – Obr. 4.

Pokiaľ bude prepravovať a montovať nábytok sám, teda nevyužije služby montážnej čaty predajcu či výrobcu, môže dôjsť k mechanickému poškodeniu jednotlivých očalúnených dielov až celého výrobku (Obr. 5).

Pôsobenie tekutín (káva, čaj, alkohol, pot, ...) na čalúnenie aj čalúnený výrobok spôsobujú nielen estetické defekty, ale aj skryté defekty vo vnútri čalúnenia, ako sú rozklad PUR peny, splstnatenie rúna, trhanie izolačno-separačných materiálov, hrdzavenie pružinových systémov, apod.

Obr. 6: Vplyv nepozornosti užívateľa na tvorbu defektov čalúneného nábytku

Odstraňovanie defektov a opravy čalúneného nábytku a čalúnenia

Defekty (poškodenie) čalúnenia a čalúneného nábytku si môže užívateľ odstrániť sám alebo za pomoci odborného servisu. Pokiaľ sú defekty veľkého rozsahu, prípadne je výrobok alebo čalúnenie zničené, musí sa čalúnenie či výrobok nahradiť novým. V odbornom servise sa postupuje podľa nasledovnej schémy (Obr. 7):

Obr. 7: Odstraňovanie defektov čalúneného nábytku a čalúnenia v odbornom servise

Ak je užívateľ odborne a technicky zdatný, môže si úkony, ktoré vykonáva odborný servis, zhotoviť sám. Predpokladá sa, že potrebné nástroje, stroje a zariadenia bude mať k dispozícii. Obstaranie si nutného materiálu nie je problém, nakoľko jestvujú predajne alebo výrobcovia, ktorí disponujú čalúnnickými polotovarmi pre odbornú verejnosť.

Upozorňujem, že každý zásah do čalúnenia je finančne náročný, čo musí užívateľ rešpektovať. Je treba si uvedomiť, že je potrebné príslušný materiál demontovať, opraviť a znovu namontovať.

Záver

Defekty akéhokoľvek výrobku, a to platí aj o čalúnenom nábytku a čalúnení, znepríjemňujú život a spokojnosť užívateľov. Odoberajú mu čas z jeho odpočinku, relaxácie a užívania, pretože tento čas musí vynaložiť na zabezpečenie opravy čalúneného nábytku, alebo kúpu nového výrobku. A čas sú peniaze. Preto mnohí užívatelia v súčasnosti volia alternatívu kúpy nového výrobku. Pokiaľ je kostra čalúneného nábytku nepoškodená a dobre konštruovaná, oplatí sa výrobok opraviť s menšími nákladmi ako keby sme zakúpili nový výrobok.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára