Čalúnený nábytok a bezpečnosť

Čalúnnictvo > Čalúnený nábytok a bezpečnosť

Čalúnený nábytok a bezpečnosť Nemenej dôležitá pre čalúnený nábytok je otázka bezpečnosti, a predpisy pre skúšanie - viac k téme v knihe Čalúnenie nábytku I, II, III.

Čalúnený nábytok môžeme z pevnostného hľadiska charakterizovať ako zložitý konštrukčný celok pozostávajúci z rôznorodých materiálov a spojov. Musí odolávať statickým ale aj dynamickým silám, ktoré sa počas používania opakujú. Tomu zodpovedajú aj mechanické skúšky uvedené v príslušných normách.

Pre skúšanie a posudzovanie bezpečnosti nábytku, aj čalúneného, platia tieto všeobecné predpisy: Smernica 92/59/EHS z 29.6.1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobku, od 2004 – smernica 201/95/ES Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona 254/2003 Z. z. Zákon 264/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 1. 1. 2000.

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH KONŠTRUKČNÝCH ČASTÍ


Konštrukčné elementy nábytku sú najčastejšie namáhané na ohyb, krútenie, tlak a šmyk. Dôležitou vlastnosťou je ich tvarová stálosť, ktorá závisí od ich konštrukcie, rozmerov, rozloženia vlhkosti, od podmienok používania hotových výrobkov a pod. Nerovnomerná vlhkosť sa prejaví stratou tvarovej stability. Až 80 % plôch sa kriví podľa oblúka, kružnice alebo valcovej plochy. Požadované vlastnosti konštrukčných častí sedacieho nábytku:

sedadlová a operadlová plocha - tuhosť a pevnosť v ohybe, luby - pevnosť a tuhosť v ohybe, nohy - pevnosť a tuhosť v ohybe, odolnosť pri vzpere, nožné spojky a trnože - pevnosť a tuhosť v ohybe, vodiace lišty - tvarová stálosť, spoj noha - lub, noha - nožná spojka – únosnosť a tuhosť pri namáhaní ohybovým momentom.

Požadované vlastnosti konštrukčných častí lôžkového nábytku: nosná časť ložnej plochy - tuhosť a pevnosť v ohybe, postranice (strednica) - pevnosť a tuhosť pri statickom a dynamickom ohybe, čela - pevnosť pri statickom a dynamickom ohybe, nohy - pevnosť a tuhosť v ohybe, spoj čelo - postranica (strednica) – únosnosť pri zaťažení šmykovou silou, noha - postranica (nosný rám) – únosnosť pri namáhaní ohybovým momentom.

Normy pre skúšanie sedacieho nábytku, ktoré platia v súčasnosti na Slovensku: STN P ENV 12520 (91 0508): Bytový nábytok. Sedací nábytok. Mechanické a konštrukčné bezpečnostné požiadavky STN EN 1728 (91 0507): Bytový nábytok. Sedací nábytok. Skúšobné metódy na stanovenie pevnosti a trvanlivosti STN EN 1022 (91 0500): Bytový nábytok. Sedací nábytok. Hodnotenie stability Druhy hodnotenia a skúšok, ktoré musí sedací nábytok spĺňať: * Všeobecné bezpečnostné požiadavky * Statické zaťaženie područiek * Statické zaťaženie podstavca * Statické zaťaženie sedadla a operadla * Prídavné statické zaťaženie sedadla a operadla * Únavová skúška sedadla a operadla * Prídavná únavová skúška sedadla a operadla * Únavová skúška okraja sedadla * Stabilita

Všeobecné bezpečnostné požiadavky kladené na sedací nábytok sú nasledovné: * bez výčnelkov, ostrých hrán a otvorených koncov rúrok, * miesta strihu – vzdialenosť medzi pohyblivými časťami 8 mm až 25 mm: Pri rozkladaní a skladaní – prípustné, Pri samočinných mechanizmoch (vrátane pružín) – neprípustné, Pôsobením telesnej hmotnosti – neprípustné.

Norma pre skúšanie lôžkového nábytku, ktorá platí v súčasnosti na Slovensku:: STN EN 1725 (91 0502 ): Bytový nábytok. Postele a matrace. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy Druhy hodnotenia a skúšok, ktoré musí lôžkový nábytok spĺňať:: * Všeobecné bezpečnostné požiadavky * Skúška trvanlivosti * Rázová skúška vo zvislom smere * Skúška trvanlivosti okraja postele * Skúška nosného podkladu statickým zaťažením vo zvislom smere * Skúška postranníc postele statickým zaťažením vo zvislom smere * Stabilita

Všeobecné bezpečnostné požiadavky kladené na lôžkový nábytok sú nasledovné: * bez výčnelkov, ostrých hrán a otvorených koncov rúrok, * miesta strihu pre ruky – vzdialenosť medzi pohyblivými časťami 8 mm až 25 mm, * miesta strihu pre chodidlá – vzdialenosť medzi pohyblivými časťami väčšia ako 100 mm. Podrobnejšie informácie o skúšaní čalúneného nábytku si môžete zadovážiť v literatúre:

JOŠČÁK P. (1999): Pevnostné navrhovanie nábytku. 1. vyd. Zvolen: TU, 246 s. Skriptum. ISBN 80-228-0921-7
JOŠČÁK P. (2006): Charakteristika a mechanické skúšky čalúnených nábytkových konštrukcií. In: Zborník prednášok z odborného seminára s medzinárodnou účasťou Čalúnnické dni ’06 - Konštrukcie v čalúnnictve. Topoľčany,. str. 22 – 31. ISBN 80-228-1590-X
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára